Dòng nhiệt đi qua vách trụ 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (t$_{w1}$ > t$_{w2}$):

Dòng nhiệt đi qua vách trụ 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (t$_{w1}$ > t$_{w2}$):

A. \({q_1} = \frac{{2\pi \lambda ({t_{w1}} – {t_{w2}})}}{{\ln \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}}}\)

B. \({q_1} = \frac{{2\pi \lambda ({t_{w2}} – {t_{w1}})}}{{\ln \frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}}}\)

C. \({q_1} = \frac{{2\pi \lambda ({t_{w1}} – {t_{w2}})}}{{\ln \frac{{{d_1}}}{{{d_2}}}}}\)

D. \(q = \frac{{({t_{w2}} – {t_{w1}})}}{{\frac{\lambda }{\delta }}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng