Đột biến điểm là những biến đổi:

Đột biến điểm là những biến đổi:

A. nhỏ trong cấu trúc của gen

B. liên quan đến một cặp nucl

C. liên quan đến 1 hay một số cặp nuclêôtit

D. liên quan đến 1 nuclêôtit

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng