Đột biến gen là những biến đổi:

Đột biến gen là những biến đổi:

A. nhỏ trong cấu trúc của gen

B. liên quan đến một số nuclê

C. liên quan đến 1 hay một số cặp nuclêôtit

D. liên quan đến 1 nuclêôtit 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng