Đột biến mất đoạn lớn NST thường:

Đột biến mất đoạn lớn NST thường:

A. gây chết

B. mất khả năng sinh sản

C. tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng

D. ít ảnh hưởng đến sức sống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng