Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do:

Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do:

A. mã di truyền có tính thoái hoá

B. mã di truyền có tính phổ biến

C. mã di truyền có tính đặc hiệu

D. mã di truyền là mã bộ ba

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng