Dung dịch ưu trương là dung dịch có?

Dung dịch ưu trương là dung dịch có?

A. Nồng độ các hạt thẩm thấu tích cực cao. 

B. Nồng độ các hạt thẩm thấu tích cực thấp. 

C. Sự cân bằng về nồng độ của các hạt thẩm thấu tích cực. 

D. Không bị ảnh hưởng bỏi các hạt thẩm thấu tích cực.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng