Dùng tọa độ cực, tính tích phân: \(\int\limits_{ – 2}^2 {\int\limits_0^{\sqrt {4 – {y^2}} } {({x^2} + {y^2}} } {)^{\frac{3}{2}}}dxdy\)

Dùng tọa độ cực, tính tích phân: \(\int\limits_{ – 2}^2 {\int\limits_0^{\sqrt {4 – {y^2}} } {({x^2} + {y^2}} } {)^{\frac{3}{2}}}dxdy\)

A. \(\frac{{32\pi }}{5}\)

B. \(\frac{{64\pi }}{5}\)

C. \(8\pi\)

D. \(4\pi \)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng