Dùng xiclon để tách bụi trong khí thải với đường kính d = 50m. Với lưu lượng khí cần làm sạch là 5000m$^{3}$ /h, nhiệt độ khí thải là 200$^{o}$C. Tính đường kính xiclon.Cho biết vu = 4 m/s:

Dùng xiclon để tách bụi trong khí thải với đường kính d = 50m. Với lưu lượng khí cần làm sạch là 5000m$^{3}$ /h, nhiệt độ khí thải là 200$^{o}$C. Tính đường kính xiclon.Cho biết vu = 4 m/s:

A. 0,665 m

B. 0,556 m

C. 0,656 m

D. 0,765 m

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng