Dược điển Việt Nam qui định thời gian rã của thuốc đạn điều chế bằng tá dược thân nước là:

Dược điển Việt Nam qui định thời gian rã của thuốc đạn điều chế bằng tá dược thân nước là:

A. 5 phút

B. 15 phút

C. 30 phút 

D. 60 phút

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng