Được gọi là nhũ dịch dầu thuốc vì:

Được gọi là nhũ dịch dầu thuốc vì:

A. Tướng dầu chiếm tỉ lệ lớn hơn 40% 

B. Tướng ngoại là tướng dầu có tác dụng dược lý

C. Tướng nội là tướng dầu có tác dụng dược lý 

D. Tướng dầu là dược chất có tỉ trọng nặng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng