Đường cấu tạo của phân tử ATP là:

Đường cấu tạo của phân tử ATP là:

A. Ribôzơ

B. Xenlulôzơ

C. Đêôxiribôzơ

D. Đường đôi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng