Đường đặc tính ngoài của MBA biểu diễn mối quan hệ U$_{2}$ = f(I$_{2}$) khi U1 = U1đm và cosφ$_{1}$ = const ứng với các loại tải khác nhau:

Đường đặc tính ngoài của MBA biểu diễn mối quan hệ U$_{2}$ = f(I$_{2}$) khi U1 = U1đm và cosφ$_{1}$ = const ứng với các loại tải khác nhau:

Trong đó:

A. Đường 1 ứng với tải có đặc tính dung kháng C

B. Đường số 2 ứng với tải có tính điện trở R

C. Đường số 3 ứng với tải có tính cảm kháng L

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng