Đường đặc trưng của sữa bò là:

Đường đặc trưng của sữa bò là:

A. Glucose

B. Galactose

C. Lactose

D. Fructose

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng