Đường dẫn mật trong gan gồm có:

Đường dẫn mật trong gan gồm có:

A. Ống trong tiểu thùy và ống gan trái, ống gan phải

B. Ống trong tiểu thùy

C. Ống gian tiểu thùy

D. C và D đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng