Đường kính ký hiệu d$_{2}$, D$_{2}$, trong mối ghép ren gọi đường kính:

Đường kính ký hiệu d$_{2}$, D$_{2}$, trong mối ghép ren gọi đường kính:

A. Trong

B. Danh nghĩa.

C. Trung bình.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng