Đường thuộc nhóm đissaccarit là:

Đường thuộc nhóm đissaccarit là:

A. Mantôzơ

B. Glucôzơ

C. Fructôzơ

D. Pentôzơ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng