Enthalpy H là:

Enthalpy H là:

A. Tổng động năng và thế năng của vật

B. Là năng lượng toàn phần của vật

C. Là thông số trạng thái của vật

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng