Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccarôzơ là:

Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccarôzơ là:

A. Peptidaza

B. Saccaraza

C. Lactaza

D. Nuclêaza

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng