Enzym nào không tham gia trong giai đoạn khởi sự của quá trình tái bản ADN:

Enzym nào không tham gia trong giai đoạn khởi sự của quá trình tái bản ADN:

A. Helicase 

B. Protein B

C. ADN polymerase III

D. Protein SSB

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng