Ethylen có vai trò:

Ethylen có vai trò:

A. Thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả. 

B. Thúc quả chóng chín, rụng quả, kìm hãm rụng lá.

C. Thúc quả chóng chín, rụng lá kìm hãm rụng quả.

D. Thúc quả chóng chín, rụng lá, rụng quả.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng