Ethylen được sinh ra ở bộ phận nào của cây?

Ethylen được sinh ra ở bộ phận nào của cây?

A. Hầu hết các phần của cây đặc biệt trong thời gian rụng lá, hòa già, quả đang chín

B. Hầu hết các phần của cây đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả còn xanh

C. Hầu hết các phần của cây đặc biệt trong thời gian ra lá, hòa già, quả đang chín

D. Hoa, lá, q

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng