Fox đã làm thí nghiệm tạo ra được …. từ axit amin.

Fox đã làm thí nghiệm tạo ra được …. từ axit amin.

A. Protein đơn giản.

B. Protein phức tạp.

C. Protein nhiệt.

D. Enzyme 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng