FSH có vai trò gì?

FSH có vai trò gì?

A. Kích thích phát triển nang trứng.

B. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.

C. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.

D. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng