GA3 có chúc năng chính là?

GA3 có chúc năng chính là?

A. Đóng, mở lỗ khí

B. Kéo dài thân ở cây gỗ 

C. Ức chế phân chia tế bào

D. Sinh trưởng chồi bên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng