Gen là một đoạn ADN mang thông tin:

Gen là một đoạn ADN mang thông tin:

A. mã hoá cho 1 chuỗi polipeptit hoặc 1 phân tử ARN

B. qui định cơ chế di truyền

C. qui định cấu trúc của 1 phân tử prôtêin

D. mã hoá các axit amin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng