Giữa các phân tử phospholipid có các lỗ nhỏ, có tác dụng cho các chất hòa tan trong lipit đi qua màng, lỗ nhỏ đó tên gì?

Giữa các phân tử phospholipid có các lỗ nhỏ, có tác dụng cho các chất hòa tan trong lipit đi qua màng, lỗ nhỏ đó tên gì?

A. Lỗ ngang.

B. Lỗ huyệt

C. Lỗ màng

D. Lỗ thông

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng