Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong?

Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong?

A. Ty thể

B. Tế bào chất

C. Nhân

D. Lục lạp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng