Giai đoạn lưỡng bội trong chu kỳ sống của người bắt đầu bằng?

Giai đoạn lưỡng bội trong chu kỳ sống của người bắt đầu bằng?

A. Sự nguyên phân

B. Sự giảm phân

C. Sự thụ tinh 

D. Lần phân chia đầu tiên của hợp tử 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng