Giới sinh vật có cấu tạo cơ thể từ tế bào nhân sơ là?

Giới sinh vật có cấu tạo cơ thể từ tế bào nhân sơ là?

A. Giới Nấm (Fungi).

B. Giới Thực vật (Platae).

C. Giới Khởi sinh (Monera). 

D. Giới Nguyên sinh (Protista).

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng