Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình tuyến tính: \(\left\{ \begin{array}{l}

Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình tuyến tính: \(\left\{ \begin{array}{l}

5\mathop x\nolimits_1 – 3\mathop x\nolimits_2 + 2\mathop x\nolimits_3 + 4\mathop x\nolimits_4 = 3\\

7\mathop x\nolimits_1 – 3\mathop x\nolimits_2 + 7\mathop x\nolimits_3 + 17\mathop x\nolimits_4 = m\\

4\mathop x\nolimits_1 – 2\mathop x\nolimits_2 + 3\mathop x\nolimits_3 + 7\mathop x\nolimits_4 = 1\\

8\mathop x\nolimits_1 – 6\mathop x\nolimits_2 – \mathop x\nolimits_3 – 5\mathop x\nolimits_4 = 9

\end{array} \right.\)

A. Hệ vô nghiệm

B. \(\left\{ \begin{array}{l}

m \ne 0,\\

m = 0 \Rightarrow

\end{array} \right.\mathop x\nolimits_1 = \frac{{ – 5\mathop x\nolimits_3 – 13\mathop x\nolimits_4 – 3}}{2};\mathop x\nolimits_1 = \frac{{ – 7\mathop x\nolimits_3 – 19\mathop x\nolimits_4 – 7}}{2}\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}

m = 9,\\

m \ne 9 \Rightarrow

\end{array} \right.\mathop x\nolimits_1 = \frac{{2\mathop x\nolimits_1 + 11\mathop x\nolimits_2 – 3}}{2};\mathop x\nolimits_1 = \frac{{ – 5\mathop x\nolimits_1 \mathop { + 21x}\nolimits_2 – 7}}{2}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng