GIảm phân II thường sản sinh ra bao nhiêu TB?

GIảm phân II thường sản sinh ra bao nhiêu TB?

A. Hai TB đơn bội kép

B. Bốn TB đơn bội

C. Hai TB lưỡng bội

D. Bốn TB lưỡng bội

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng