Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng.

Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng.

A. Làm giảm tính đa hình quần thể

B. Giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử

C. Thay đổi tần số alen của quần thể

D. Tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp tử

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng