Giao tử người bình tưưòng mang bao nhiêu NST?

Giao tử người bình tưưòng mang bao nhiêu NST?

A. 23 cặp NST

B. 23 NST

C. 5 NST

D. 46 NST

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng