Gibberellin (GA3) chủ yếu sinh ra ở:

Gibberellin (GA3) chủ yếu sinh ra ở:

A. Tế bào đang phân chia ở, hạt, quả.

B. Thân, cành.

C. Lá, rễ.

D. Đỉnh của thân và cành

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng