Giống thuần chủng là giống có:

Giống thuần chủng là giống có:

A. kiểu hình ở thế hệ con hoàn toàn giống bố mẹ

B. đặc tính di truyền đồng nhất và ổn định qua các thế hệ

C. đặc tính di truyền đồng nhất nhưng không ổn định qua các thế hệ

D. kiểu hình ở thế hệ sau hoàn toàn giống bố hoặc giống mẹ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng