Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa:

Giữa các nuclêôtit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hóa học nối giữa:

A. Đường và axit

B. Axit và bazơ

C. Đường và đường

D. Bazơ và đường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng