Gôm arabic dùng làm tá dược dính cho viên nén:

Gôm arabic dùng làm tá dược dính cho viên nén:

A. Thường sử dụng trong viên ngậm, viên nhai 

B. Có tính dính cao 

C. Thường phối hợp với tinh bột hoặc đường

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng