Họ đặc tuyến ra của BJT là đồ thị của . . . . . . 

Họ đặc tuyến ra của BJT là đồ thị của . . . . . . 

A. Dòng base theo điện áp collector – emitter

B. Dòng collector theo điện áp base – emitter

C. Dòng collector theo điện áp base – emitter

D. Dòng emitter theo điện áp base – emitter

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng