Hệ số beta của cổ phiếu X = 1,3 thể hiện:

Hệ số beta của cổ phiếu X = 1,3 thể hiện:

A. Tỷ lệ biến động suất sinh lời của cổ phiếu X so với biến động suất sinh lời của danh mục đầu tư thị trường.

B. Tỷ lệ biến động cổ phiếu X so với biến động thị trường.

C. Tỷ lệ rủi ro phi hệ thống (rủi ro của riêng cổ phiếu X) so với rủi ro hệ thống của toàn bộ danh mục đầu tư thị trường.

D. Không có câu đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng