Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại bằng BJT bằng . . . . . .

Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại bằng BJT bằng . . . . . .

A. VB/VE

B. Vin / Vout

C. Vout / Vin

D. VCC / VC

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng