Hệ số khuyếch đại điện áp tín hiệu của Q1gần bằng 3

Hệ số khuyếch đại điện áp tín hiệu của Q1gần bằng 3

A. Tụ C3bị ngắn mạch

B. Tụ C5bị hở mạch

C. Mạch đúng chức năng

D. Tụ C4hở mạch

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng