Hệ số trượt định mức của một động cơ 10 cực, 60Hz là 0,075. Hãy xác định vận tốc của rotor đối với từ trường quay (tốc độ trượt n2) và vận tốc của từ trường quay đối với stator (vận tốc đồng bộ n$_{1)}$.

Hệ số trượt định mức của một động cơ 10 cực, 60Hz là 0,075. Hãy xác định vận tốc của rotor đối với từ trường quay (tốc độ trượt n2) và vận tốc của từ trường quay đối với stator (vận tốc đồng bộ n$_{1)}$.

A. n1 = 720vg/ph; n2 = sn1 = 54 vg/ph.

B. n1 = 600vg/ph; n2 = sn1 = 45 vg/ph.

C. n1 = 360vg/ph; n2 = sn1 = 27 vg/ph.

D. n1 = 720vg/ph; n2 = n1/s = 9600vg/ph.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng