Hệ thống nhiệt động học là tập hợp tất cả các vật thể:

Hệ thống nhiệt động học là tập hợp tất cả các vật thể:

A. Liên quan với nhau về cơ năng

B. Liên quan với nhau về nhiệt năng

C. Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng

D. Liên quan với nhau về cơ năng và nhiệt năng mà ta đang nghiên cứu bằng phương pháp nhiệt động học

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng