Hạch nhân chỉ tồn tại trong nhân ở kỳ nào của tế bào?

Hạch nhân chỉ tồn tại trong nhân ở kỳ nào của tế bào?

A. Kỳ trung gian.

B. Kỳ đầu.

C. Kỳ giữa.

D. Kỳ cuối.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng