Hạch nhân, khi được quan sát dưới kính hiển vi, người ta thấy có một hoặc một số vùng bắt màu sắc gì?

Hạch nhân, khi được quan sát dưới kính hiển vi, người ta thấy có một hoặc một số vùng bắt màu sắc gì?

A. Màu xanh lá.

B. Màu đỏ tía

C. Màu tím

D. Màu sẫm

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng