Hỏi: Ý nào sau đây không thuộc điểm tích cực của phong trào dân tộc dân chủ công khai Việt Nam giai đoạn 1919-1925?

Hỏi: Ý nào sau đây không thuộc điểm tích cực của phong trào dân tộc dân chủ công khai Việt Nam giai đoạn 1919-1925?

A. Diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đấu tranh phong phú

B. Có sự tham gia đông đảo của các lực lượng xã hội

C. Đặt cơ sở cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau

D. Có sự đoàn kết với quốc tế

Hướng dẫn

Phong trào dân tộc dân chủ công khai của Việt Nam trong giai đoạn 1919-1925 có một số điểm tích cực như:

– Mang ý thức dân tộc chống đế quốc, tay sai rõ nét

– Thu hút đông đảo các lực lượng xã hội tham gia ở cả trong và ngoài nước

– Diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đấu tranh phong phú

– Đặt cơ sở cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau

⇒ Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D