Hỏi: Đâu không phải là mục tiêu của đấu tranh báo chí do Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phát động trong giai đoạn 1941-1945?

Hỏi: Đâu không phải là mục tiêu của đấu tranh báo chí do Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phát động trong giai đoạn 1941-1945?

A. Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và mặt trận

B. Đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa của địch

C. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia vào hàng ngũ cách mạng

D. Công cụ giành chính quyền bằng con đường hòa bình

Hướng dẫn

Báo chí của Đảng và của Mặt trận Việt Minh như Giải phóng, Cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập, Kèn gọi lính…phát triển rất phong phú đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa của địch, thu hút đông đảo quần chúng vào hàng ngũ cách mạng

Đáp án cần chọn là: D