Hỏi: Đâu không phải là nội dung của kế hoạch Rơve do Pháp – Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1949?

Hỏi: Đâu không phải là nội dung của kế hoạch Rơve do Pháp – Mĩ đề ra và thực hiện từ năm 1949?

A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4

B. Thiết lập “Hành lang Đông- Tây” (Hải Phòng- Hà Nội- Hòa Bình- Sơn La)

C. Chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc lần 2 để nhanh chóng kết thúc chiến tranh

D. Gấp rút tập trung quân Âu – Phi để xây dựng một lực lượng cơ động chiến lược mạnh

Hướng dẫn

Những điểm cơ bản của kế hoạch Rơve là

– Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4

– Thiết lập “Hành lang Đông- Tây” (Hải Phòng- Hà Nội- Hòa Bình- Sơn La)

– Chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc lần 2, mong giành thắng lợi để nhanh chóng kết thúc chiến tranh

Đáp án cần chọn là: D