Hỏi: Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của ai?

Hỏi: Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của ai?

A. Văn Tiến Dũng

B. Phạm Văn Đồng

C. Võ Nguyên Giáp

D. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

Theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22-12-1944.

Đáp án cần chọn là: D