Hỏi: Động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

Hỏi: Động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là

A. Yêu cầu giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

B. Yêu cầu phục vụ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Do kế thừa những thành tựu KHKT cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

D. Do những đòi hỏi của cuộc sống, nhu cầu của sản xuất.

Hướng dẫn

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại nổ ra nhằm đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất ngày càng cao của con người. Đây là động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại. Nếu không có nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống thì sẽ không có sự bùng nổ cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

Đáp án cần chọn là: D